Privacy statement Stichting de Sittard-Geleense Uitdaging.

Inleiding

Stichting de Sittard-Geleense Uitdaging (hierna te noemen LU), neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@sittardgeleenseuitdaging.nl.

Wie is de SGU?

SGU is de stichting Sittard-Geleense Uitdaging, kantoorhoudende te Industriestraat 6 te Sittard, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65809661.

SGU is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door SGU de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt SGU jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor SGU persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens SGU voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door SGU worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde:
Het realiseren van matches, informeren over activiteiten en het up to date houden van het netwerk.

Gegevens:
Bedrijfsnaam/stichtingsnaam/verenigingsnaam – persoonsnamen – adres – postcode – woonplaats – telefoonnummer – emailadres – foto – bankrekeningnummer

Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming en vrij en geïnformeerd zijn

Bewaartermijn:
Niet langer dan noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

SGU heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons middels contactformulier of anderszins hebt verstrekt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij SGU over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij SGU.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om SGU te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van SGU of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van SGU te verkrijgen. SGU zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat SGU je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door SGU

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@sittardgeleenseuitdaging.nl. SGU zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat SGU een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien SGU je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

– Verwerkers, met name Wij zijn PUIK als webhosting bedrijf waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten

Het kan zijn dat SGU verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt SGU ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van SGU worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van SGU worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop SGU je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@sittardgeleenseuitdaging.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop SGU jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@sittardgeleenseuitdaging.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

[Sittard, 17-05-2018]

Pin It on Pinterest

Share This